برات چیست؟

در تعریف اینکه برات چیست؟ باید بگوئیم که یکی از انواع اسناد تجاری است که امروزه جایگزین اسکناس شده و می تواند ضمانت پرداخت به حساب آید....

ادامه مطلب